TRƯỜNG MN PHÚ MÃN

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

 

Stt

Họ và Tên
(ghi như trong TĐV)

Ngày tháng năm sinh

Trình độ CM

Chức vụ

Ghi chú

CBQL

1

Bùi Thị Thu Thỏa

05/09/1980

Đại học

Hiệu trưởng

 

2

Nguyễn Thị Hòa

15/6/1982

Đại học

Phó hiệu trưởng

 

3

Chu Thị Ngoan

24/02/1985

Đại học

Phó hiệu trưởng

 

Giáo viên

4

Nguyễn Thị Kim Ngân

20/9/1989

Đại học

Giáo viên

 

5

Nguyễn Thị Kim Phượng

10/11/1984

Đại học

Giáo viên

 

6

Hoàng Bích Thuận

20/02/1985

Đại học

Giáo viên

 

7

Bùi Thị Nha

26/06/1984

Đại học

Giáo viên

 

8

Đinh Thị Thanh Thủy

13/10/1983

Đại học

Giáo viên

 

9

Hoàng Thị Tươi

05/11/1988

Đại học

Giáo viên

 

10

Bùi Thị Tư Trang

13/09/1990

Cao đẳng

Giáo viên

 

11

Đào Thị Phượng

1992

Đại học

Giáo viên

 

12

Nguyễn Thị Hương

1992

Cao đẳng

Giáo viên

 

13

Bùi Thị Hoài Thu

23/03/1982

Đại học

Giáo viên

 

14

Bùi Thị Phương Thúy

16/4/1988

Đại học

Giáo viên

 

15

Bùi Thị Huế

07/07/1990

Đại học

Giáo viên

 

16

Nguyễn Thị Xuyến

26/08/1970

Đại học

Giáo viên

 

17

Nguyễn Thị Thơm

02/01/1987

Đại học

Giáo viên

 

18

Đinh Thị Thành

22/03/1987

Đại học

Giáo viên

 

19

Khuất Thị Thanh Hương

23/05/1988

Đại học

Giáo viên

 

20

Vũ Thị Xuân

20/10/1984

Đại học

Giáo viên

 

21

Đinh Thị Thu Thùy

16/05/1983

Đại học

Giáo viên

 

Nhân viên

22

Đỗ Thị Kim Quỳnh

17/11/1979

Cao đẳng

Kế toán

 

23

Bùi Thị Nhung

09/01/1984

Cao đẳng

Y tế

 

24

Bùi Văn Tuyên

16/9/1980

 

Bảo vệ

 

25

Đinh Thị Lệ Quyên

21/11/1979

Cao đẳng

NVND

 

26

Hoàng Thị Lâm

07/11/1981

Cao đẳng

NVND

 

27

Bùi Văn Hòa

16/11/1982

 

Bảo vệ

 

28

Nguyễn Thị Hay

17/07/1992

Cao đẳng

NVND

 

29

Dương Thị Hương

19/10/1992

Cao đẳng

NVND

 

30

Đặng Quốc Trịnh

01/06/1988

 

Bảo vệ

 

31

Quách Thị Thanh thư

8/1988

Cao đẳng

Văn thư