TRƯỜNG MN PHÚ MÃN

DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bùi Thị Thu Thỏa

1980

Hiệu trưởng

0987599883

2

Nguyễn Thị Hòa

1982

Phó hiệu trưởng

0981238859

3

Chu Thị Ngoan

1985

Phó hiệu trưởng

0387338398